Regulamin konkursu

§ 1

Informacje ogólne

 1. Konkurs informatyczny dla gimnazjalistów (zwany dalej Konkursem) jest organizowany i przygotowywany przez pracowników i uczniów Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych (zwanej dalej w skrócie ZSME).
 2. Celem Konkursu jest:
  • Ujawnianie i rozwijanie talentów informatycznych.
  • Wspieranie uczniów w poszerzaniu własnych zainteresowań informatycznych.
  • Motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności.
  • Stwarzanie możliwości rywalizacji.
  • Promowanie osiągnięć uczniów, ich nauczycieli, opiekunów.
  • Popularyzacja zawodu technik informatyk
 3. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie klas drugich i trzecich gimnazjów miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego.
 4. Konkurs poszerza treści podstawy programowej przedmiotu Informatyka w gimnazjum.
 5. Konkurs ma charakter indywidualny i rozgrywany jest w dwóch etapach:
  • I etap – zdalny 21 – 23.05.2018 r. – uczniowie rozwiązują test elektroniczny,
  • II etap – w siedzibie ZSME w Tarnowie, ul. Szujskiego 13, (termin zostanie podany drogą elektroniczną szkołom, których uczniowie zostaną zakwalifikowani do drugiego etapu).
 6. Udział w Konkursie jest bezpłatny. Uczestnicy zakwalifikowani do etapu II ponoszą jedynie koszty transportu.

§ 2

Etap I

 1. I etap Konkursu odbywa się w siedzibie szkoły wyrażającej chęć uczestnictwa.
 2. Etap zdalny przeprowadzany będzie pod nadzorem Opiekunów w szkolnych pracowniach komputerowych zgłaszanych uczniów (maksymalnie dziesięciu).
 3. Etap zdalny będzie polegał na rozwiązaniu testu on-line po uprzednim zalogowaniu się na wskazaną przez Opiekuna stronę internetową.
 4. Do obowiązków Opiekuna należy:
  • Zgłoszenie uczestnictwa drogą mailową, które należy przesłać w terminie do 18.05.2018 r. na adres: konkurs@zsme.tarnow.pl.
  • Przekazanie uczniom otrzymanych od Organizatorów informacji o szczegółowej tematyce Konkursu, jego ogólnych zasadach i terminach poszczególnych etapów.
  • Przygotowanie stanowiska komputerowego z dostępem do sieci Internet i zainstalowaną najnowszą przeglądarką internetową.
  • Przeprowadzenie etapu I: rozdanie uzyskanych od Organizatorów loginów i haseł, poinstruowanie uczniów (podanie adresu strony, na której trzeba będzie się zalogować, przypomnienie o limicie czasowym po upływie, którego nie będzie możliwe poprawne przesłanie testu).
  • Podczas etapu I – zapewnienie uczniom możliwości samodzielnej pracy przy komputerze bez możliwości wykorzystania dodatkowym materiałów i pomocy innych osób.
 5. Do obowiązków Organizatorów należy:
  • Zebranie i sprawdzenie Kart zgłoszeń.
  • Przekazanie Opiekunom zgłoszonych uczniów loginów i haseł potrzebnych do przeprowadzenia Etapu I.
  • Przygotowanie testu do Etapu I.
  • Analiza wyników testów on-line.
  • Przekazanie Opiekunom informacji o wynikach etapu I.
 6. Wyniki z etapu I zostają przesłane przez system w momencie zatwierdzenia zakończenia testu i pozostają do wglądu i analizy Organizatorów.
 7. Organizatorzy analizując wyniki testu będą brali pod uwagę kolejno:
  • Poprawność udzielanych odpowiedzi,
  • Czas, w jakim test został rozwiązany.
 8. Wyniki zostaną przekazane pocztą elektroniczną do Opiekunów.

§ 3

II etap

 1. II etap odbędzie się w siedzibie ZSME w Tarnowie ul. Szujskiego 13
 2. Do obowiązków Opiekuna należy:
  • Zapewnienie wyłonionym uczniom opieki poza siedzibą ZSME.
 3. Do obowiązków Organizatorów należy:
  • Zawiadomienie szkół drogą elektroniczną o terminie II etapu Konkursu oraz o terminie ogłoszenia wyników i rozdania nagród.
  • Zorganizowanie i przeprowadzenie II etapu Konkursu.
  • Zapewnienie wyłonionym uczniom w I etapie opiekuna na czas pobytu w ZSME.
  • Zorganizowanie poprawy i oceny prac.
  • Ustalenie listy finalistów.
  • Podsumowanie Konkursu. Rozdanie nagród.

§ 4

Nagrody

 Laureaci II etapu otrzymają następujące nagrody:

 • Za zajęcie I miejsca laureat otrzymuje nagrodę rzeczową.
 • Za zajęcie II miejsca laureat otrzymuje nagrodę rzeczową.
 • Za zajęcie III miejsca laureat otrzymuje nagrodę rzeczową.

§ 5

Postanowienia końcowe

 1. W skład Jury Konkursu wchodzą pracownicy ZSME, kierownictwo szkoły.
 2. Uwagi, wnioski i ewentualne skargi dotyczące przebiegu Konkursu należy kierować do przewodniczącego jury Konkursu w terminie do siedmiu dni od ogłoszenia wyników Konkursu.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do regulaminu przed rozpoczęciem Konkursu lub w trakcie jego trwania. O ewentualnym wprowadzeniu zmian organizator Konkursu poinformuje wszystkie szkoły biorące udział w Konkursie za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. W przypadku zaistnienia sytuacji, które nie są przewidziane w tym regulaminie decyzje podejmuje Przewodniczący Jury Konkursu po zasięgnięciu opinii pozostałych członków Jury.