Biblioteka prowadzi udostępnienie swoich zbiorów na miejscu w czytelni oraz na zewnątrz poprzez wypożyczania do domu. Ponadto nauczyciele-bibliotekarze udzielają informacji bibliograficznych, bibliotecznych i rzeczowych oraz pomagają w doborze lektury.

 1.  Prawo do korzystania ze zbiorów bibliotecznych mają:
  • uczniowie,
  • nauczyciele i pracownicy administracji szkoły oraz warsztatów szkolnych,
  • rodzice uczniów
 2. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć 3 książki, w tym jedną techniczną na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc z możliwością przedłużenia terminu zwrotu, gdy nie ma zamówień innych czytelników. Biblioteka ma prawo prosić o zwrot wypożyczonych książek przed upływem regulaminowego terminu.
 3. Każdy czytelnik wypożycza książki osobiście.
 4. Czytelnik powinien szanować wypożyczane książki, chronić je przed uszkodzeniem czy zniszczeniem.
 5. Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone książki. W razie zagubienia lub zniszczenia zobowiązany jest odkupić taki sam egzemplarz. W wypadku wyczerpania nakładu powinien odkupić książkę o równorzędnej wartości lub ustalonej przez bibliotekarza cenie. W przypadku zagubienia części wielotomowego dzieła czytelnik zobowiązany jest kupić zamiennik o wartości całego dzieła. W momencie przekazania zamiennika w postaci książki bibliotekarz sporządza protokół którego 1 egzemplarz otrzymuje czytelnik.
 6. Wypożyczalnia udostępnia swoje zbiory od drugiego tygodnia zajęć do trzech tygodni przed zakończeniem zajęć dydaktycznych. Czytelnicy zobowiązani są do zwrócenia książek w terminie do 15 czerwca. W przeciwnym wypadku wstrzymuje się wydanie świadectwa, natomiast absolwentom dyplomu ukończenia szkoły.
 7. W razie rezygnacji z uczęszczania do szkoły czytelnik obowiązany jest do przedłożenia w sekretariacie szkoły zaświadczenia stwierdzającego zwrot wypożyczonych książek do biblioteki szkolnej.
 8. Zagubienie lub zniszczenie karty bibliotecznej należy niezwłoczny zgłosić w bibliotece. Czytelnik otrzyma drugą kartę za odpłatnością.
Udostępnij w mediach społecznościowych: