Od 2017 r. uczniowie Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych mają możliwość uczestniczenia w kolejnym programie pozwalającym zdobywać nowe kwalifikacje. Projekt będzie realizowany do 2020 roku. Łącznie wsparciem zostanie objętych około 562 uczniów.
W ramach projektu przewidziano uruchomienie już od kwietnia następujących kursów:

  1. Kurs technolog programista CNC, 100 godz., 26 uczestników.
  2. Kurs programowania robotów, 30 godz., 30 uczestników.
  3. Kurs SEP, 1kV, kat. E, 50 godz., 20 uczestników.
  4. Kurs Auto Cad, 50 godz., 40 uczestników.
  5. Kurs lutowania i naprawy pakietów elektronicznych, 32 godz., 10 uczestników.
  6. Kurs programowania sterowników PLC, 90 godz., 15 osób.
  7. Kurs operatora obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, 100 godz., 7 uczestników.

Oferta wymienionych kursów jest skierowana głównie do uczniów klas 4, którzy w najbliższym czasie kończą szkołę. W przypadku braku zainteresowania, zgodnie z założeniami projektu 30% uczestników będą mogli stanowić uczniowie klas młodszych. Potwierdzeniem ukończenia danego kursu jest certyfikat wystawiony przez zewnętrzny uprawniony podmiot.

Projekt umożliwia również odbycie stażu w wymiarze 150 godz. u wybranego pracodawcy. Uczeń może liczyć na stypendium w wysokości 1500 zł, natomiast pracodawca na kwotę ok. 4000 zł, która obejmuje wynagrodzenie opiekuna, przygotowanie stanowiska pracy i pokrycie kosztów materiałów. W bieżącym roku szkolnym już 30 uczniów ZSME może być objętych tą formą wsparcia.
Przewidziano również uruchomienie od nowego roku szkolnego klas patronackich we współpracy z PWSZ w Tarnowie. W ramach realizacji zadań w projekcie uczelnia poprowadzi zajęcia w wybranych klasach: 1 klasa informatyków, 1 klasa elektryków. W każdej klasie będą trzy grupy. Na każdą grupę przewidziano 30 godzin zajęć na jeden semestr.

Od września 70 uczniów ZSME będzie mogło uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z obszaru ICT, w szczególności obejmujących programowanie mikroprocesorów, edycji grafiki rastrowej, itp. Przewidziano również zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego branżowego dla 95 uczniów ZSME.
Również od września planowane jest uruchomienie zajęć, dzięki którym uczniowie będą mogli zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe w kwalifikacjach: E.6, E.7, E.13, E.3, E.14, M.12 i M.13. Łącznie z tej formy wsparcia w kolejnym roku szkolnym może skorzystać 32 uczniów.
W nowym roku szkolnym planowane są również zajęcia wyjazdowe dla grupy kilkudziesięciu uczniów . Będą one prowadzone na wyższych uczelniach w takich obszarach jak Programowanie C i C++ oraz Grafika i animacja 3D.

Projekt obejmuje także organizację wizyt zawodoznawczych dla 150 uczniów oraz doradztwo zawodowe dla każdego uczestnika projektu w wymiarze 6 godzin.
Projekt  jest realizowany w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Poddziałanie 10.2.2 – Kształcenie zawodowe uczniów – SPR Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020  (Nr RPMP.10.02.02.12-0234/16), a koordynatorem projektu jest TCKPiU.
Podstawowych informacji o projekcie udziela wicedyrektor ZSME dr inż. Grzegorz Szerszeń.

Lista uczestników: 

Udostępnij w mediach społecznościowych: