Data

Godzina

Zajęcia edukacyjne

23.08.2013 r.

8:00

Matematyka

23.08.2013 r.

8:00

Historia

23.08.2013 r.

8:00

Język angielski

23.08.2013 r.

8:00

Język polski

26.08.2013 r.

8:00

Systemy zarządzania bazami danych

26.08.2013 r.

8:00

Chemia

26.08.2013 r.

8:00

Fizyka i astronomia – kl. 1

27.08.2013 r.

12:00

Fizyka i astronomia – kl. 2

 

Egzamin poprawkowy obejmuje zakres materiału z całego roku szkolnego.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zmianami).