Regulamin konkursu na film patriotyczny: „Współczesny patriotyzm- co to znaczy dla Ciebie”

ORGANIZATOR

 1. Organizatorem konkursu są Dominika Kłusek, Łukasz Mączko, Tomasz Korczak, nauczyciele ZSME w Tarnowie.
 2. Konkurs trwa do 30.09.2018 roku
 3. Konkurs przewidziany jest dla uczniów ZSME

CELE KONKURSU

 1. Zachęcenie młodzieży do wykorzystania nowoczesnych urządzeń multimedialnych.
 2. Promocja twórczego sposobu realizacji filmu.
 3. Zachęcenie uczestników do aktywności artystycznej.
 4. Promocja zachowań patriotycznych
 5. Pogłębienie wiedzy na temat patriotyzmu wśród młodzieży

TEMAT KONKURSU

 1. Organizatorzy konkursu oczekują na filmy, których tematem będzie „Współczesny patriotyzm- co to znaczy dla Ciebie?”

ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów ZSME.
 2. Autorem filmu może być jedna osoba lub zespół (maksymalnie 4 osoby).
 3. Na konkurs każdy uczestnik lub grupa może przesłać jeden film.
 4. Uczestnicy konkursu przedstawiają zapisaną na płycie CD lub DVD jedną pracę konkursową w formacie zgodnym z odtwarzaniem Windows Media Player, którego czas projekcji nie przekracza 10 minut, plik znajdujący się na płycie ma być podpisany imieniem i nazwiskiem uczestnika.
 5. Twórcy filmu mogą wykorzystać fragmenty różnego rodzaju gatunki filmowe (np. dokument, wywiad, reportaż). Wstawione fragmenty mogą trwać maksymalnie 3 minuty.
 6. Dozwolona jest dowolna technika wykonania filmu przy użyciu dowolnego urządzenia multimedialnego, np. telefon komórkowy, aparat fotograficzny, kamera.
 7. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: pomysłowość, technika, oryginalność, wartość merytoryczna.
 8. Przesłane filmy zostaną przejrzane przez Organizatora i poddane wstępnej selekcji.

ZGŁOSZENIA

 1. Prace konkursowe należy składać do 30 września 2018 roku do nauczycieli przedmiotów informatycznych.
 1. Laureaci o wynikach konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora.
 2. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za akceptację warunków regulaminu.

KOMISJA KONKURSOWA

 1. Prace spełniające kryteria niniejszego Regulaminu zostaną wybrane i ocenione przez jury konkursu powołane przez Organizatora.
 2. Skład jury : Jan Onak, Renata Chlupka, Mateusz Olejnik, Adam Kaniarz.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 1. Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się podczas uroczystości obchodów 10- lecia nadania szkole imienia Tadeusza Tertila.

PRAWA AUTORSKIE

 1. Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać zachowań zabronionych przez prawo, niecenzuralnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odtwarzania filmów i kopiowania do pokazów konkursowych i ich publicznej emisji w celach promocji, filmy nie mogą być zabezpieczane przed przegrywaniem.
 3. Uczestnik konkursu dodatkowo zapewnia, że osoby/instytucje występujące lub uwiecznione w filmie, a także ewentualni współtwórcy, nie będą dochodzić od Organizatora wynagrodzenia, w tym szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie filmu na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania filmu.
 4. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku – zdjęć, wykonanych w związku z realizacją konkursu w materiałach promocyjno-informacyjnych Organizatora.
 5. Uczestnicy zgadzają się na posługiwanie się przez Organizatora jego imieniem i nazwiskiem w celach informacyjnych oraz zrzekają się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania zdjęć.

UWAGI KOŃCOWE

 1. Wszystkie prace konkursowe zgłoszone na nośnikach CD i DVD pozostają w archiwum Organizatora konkursu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.
 3. Organizator nie zwraca uczestnikom prac żadnych kosztów związanych z uczestnictwem w konkursie.