Jak wiadomo, pisanie pomaga rozładować stres. Przenoszenie swoich myśli na papier w formie wiersza, opowiadania, dziennika lub pamiętnika może bardzo dobrze wpłynąć na nasze samopoczucie. Sytuacja, w której się obecnie znajdujemy nie musi być monotonna i przygnębiająca. Warto dostrzegać również pozytywne strony narodowej kwarantanny, np. bezcenny czas spędzony z bliskimi, refleksja nad życiem i naszym postępowaniem, wrażliwość na potrzeby innych itp.

Dlatego biblioteka szkolna ogłasza konkurs pt. „Zapiski z czasu kwarantanny”. Nazwa może się Wam kojarzyć z „Dziennikiem roku zarazy” D. Defoe, czy też „Dżumą” A. Camusa. Konkurs ma na celu, przede wszystkim, podzielenie się Waszymi odczuciami, wrażeniami i przemyśleniami, które pojawiają się  wraz z przedłużającym się czasem pozostania w domu.

Prace przyjmowane są w dowolnej formie literackiej: wiersz, krótkie opowiadanie, pamiętnik, dziennik, reportaż, itp.

Warunki uczestnictwa:

  • konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 1 – 3 Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Tarnowie,
  • prace konkursowe należy wykonać w formie maszynopisu (maksymalnie 2 strony A4), mogą być wzbogacone elementami plastycznymi (rysunki, szkice, fotografie),
  • prace konkursowe muszą być opatrzone: nazwiskiem i imieniem autora oraz klasą,
  • prace należy przesłać drogą elektroniczną na adres: r.chlupka@zsme.tarnow.pl, a.gawron@zsme.tarnow.pl,w tytule/temacie e-maila wpisujemy słowo „zapiski”,
  • prace należy przesyłać do dnia 15 maja 2020 roku,
  • kryteria oceny prac to: zawartość merytoryczna i zgodność z tematyką, ciekawa forma pracy, poziom literacki tekstu, samodzielność i oryginalność,
  • komisja konkursowa dokona oceny nadesłanych prac i wybierze najlepsze do końca maja 2020 roku,
  • dla autorów najciekawszych tekstów przewidziane są nagrody rzeczowe,
  •  jury konkursowe rozważa możliwość wydania gazetki z pracami konkursowymi, wtedy uczestnicy poproszeni zostaną o wyrażenie zgody na ich publikację.

Zachęcamy do udziału w konkursie !!!

Osoby koordynujące: Renata Chlupka – Kosiba, Agnieszka Gawron