Regulamin rekrutacji uczniów do czteroletniego Technikum Nr 4 im. Tadeusza Tertila na rok szkolny 2019/2020

Podstawa prawna

 • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami.
 • Ustawa – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.
 • Zarządzenie Nr 10/19 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas I publicznych szkół dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, tj.: dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, dotychczasowego czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia oraz na semestr pierwszy klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2019/2020.

Ustalenia ogólne:

§ 1

Rekrutację do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

§ 2

Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna:

 • Podaje do wiadomości kandydatom informacje o warunkach rekrutacji, z uwzględnieniem kryteriów przyjęć,
 • Przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne,
 • Ustala na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego i ogłasza listy kandydatów przyjętych do szkoły,
 • Sporządza protokół postępowania kwalifikacyjnego.

Ustalenia komisji podejmowane są zwykłą większością głosów. Od ustaleń komisji przysługuje odwołanie składane do dyrektora szkoły w terminie trzech dni od daty wywieszenia listy przyjętych.

§ 3

Kandydaci do szkoły składają podanie w sekretariacie młodzieżowym w terminie ustalonym przez kuratora oświaty, o którym mowa w § 6.

Do podania o przyjęcie do szkoły kandydaci załączają:

 • poświadczoną kopię lub oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum
 • poświadczoną kopię lub oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego
 • 2 fotografie,
 • W przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
 • zaświadczenie/zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów, o których mowa w § 4.

Potwierdzenie woli przyjęcia (przez prawnego opiekuna kandydata lub kandydata pełnoletniego) odbywa się poprzez dostarczenie:

 • oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum jeżeli nie został dostarczony wcześniej
 • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego jeżeli nie został dostarczony wcześniej,
 • zaświadczenia lekarskiego (skierowanie na badania wydaje szkoła),
 • karty informacyjnej.

Warunkiem przyjęcia ucznia do klasy pierwszej jest ukończenie gimnazjum i dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Kryteria przyjęć

§ 4

 1. O przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum. 
 2. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej czteroletniego technikum decyduje łączna liczba punktów obliczonych według zasad:
  1. Maksymalna liczba punktów do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych przedmiotów, a także za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz inne osiągnięcia punktów – 200 punktów, w tym:
   • liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum – 100 punktów,
   • liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z czterech przedmiotów punktowanych – języka polskiego, matematyki  i dwóch obowiązkowych przedmiotów wskazanych przez szkolną komisję rekrutacyjną oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum – 100 punktów.
  2. Wyniki egzaminu gimnazjalnego (zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu), wyrażone w skali procentowej z:
   • języka polskiego,
   • historii i wiedzy o społeczeństwie,
   • matematyki,
   • przedmiotów przyrodniczych,
   • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,
    mnoży się przez 0,2.
  3. punkty za oceny na świadectwie ukończenia szkoły gimnazjalnej z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, za szczególne osiągnięcia oraz dla kandydatów zwolnionych z egzaminu gimnazjalnego określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.
  4. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów ustalonych w postępowaniu rekrutacyjnym. 

§ 5

 1. Punkty za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum oblicza się z następujących zajęć edukacyjnych: 
  1. Technikum (wszystkie kierunki za wyjątkiem technika informatyka): język polski, matematyka, język obcy obowiązkowy, fizyka i astronomia.
  2. Technikum, kierunek technik informatyk: język polski, matematyka, język obcy obowiązkowy, informatyka.
 2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 200. Zalecana minimalna liczba punktów kandydata przy przyjęciu do czteroletniego Technikum wynosi 90.
 3. Po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym, w terminie ustalonym przez kuratora oświaty, wywieszona zostanie lista kandydatów przyjętych do szkoły. 
 4. Kandydat umieszczony na liście przyjętych zobowiązany jest w terminie ustalonym przez kuratora oświaty, do potwierdzenia woli podjęcia nauki w szkole i dostarczenia oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Po upływie terminu potwierdzenia woli, zostanie ogłoszona lista kandydatów przyjętych, którzy potwierdzili wolę podjęcia nauki w wybranej szkole, zaś pozostali kandydaci zostaną wykreśleni z listy.
 5. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole oraz odbiór oryginałów dokumentów (oznaczający skreślenie z listy uczniów) może dokonać wyłącznie prawny opiekun kandydata lub kandydat pełnoletni.
 6. Jeżeli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami, przeprowadzi ponowne postępowanie rekrutacyjne, w terminie ustalonym przez kuratora oświaty. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają:
  1. Sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,
  2. Kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,
  3. Kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologicznej-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

§ 6

Terminarz postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego znajduje się w załączniku Nr 1 do zarządzenia Nr 10/19 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r. [Odnośnik do aktualnego harmonogramu]