Kwalifikacje zawodowe:

 • MG.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
 • MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

Przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, j. obcy, fizyka i astronomia

Próg punktowy: 90
Liczebność oddziału: 32

Szkoła posiada 5 pracowni komputerowych z dostępem do sieci Internet, wyspecjalizowane pracownie do przedmiotów zawodowych oraz kompleks sportowo – rekreacyjny. Przedmioty zawodowe prowadzone w pracowniach obejmują:

 • rysunek techniczny (projektowanie z wykorzystaniem oprogramowania CAD)
 • mechanika techniczna (wytrzymałość materiałów, materiałoznawstwo)
 • podstawy technologii maszyn (budowa i zasada działania maszyn i urządzeń oraz wytwarzanie części maszyn)
 • maszynoznawstwo ogólne (budowa i zasada działania maszyn)
 • podstawy konstrukcji maszyn (projektowanie podstawowych układów mechanicznych i połączeń)
 • podstawy eksploatacji maszyn (dobór maszyn, przeglądy, uszkodzenia i projektowanie systemów technologicznych)
 • zajęcia praktyczne (prowadzone w klasie 3, jeden dzień w tygodniu)

Zajęcia praktyczne prowadzone są w pracowniach Tarnowskiego Centrum Kształcenia Praktycznego gdzie zdobywane są umiejętności w ramach kwalifikacji zawodowych.

Przedmioty zawodowe prowadzone w pracowniach (metrologii, projektowania komputerowego, technologii mechanicznej, naprawy maszyn, urządzeń mechanicznych) obejmują zajęcia zgodnie z podstawą programową dla zawodu technik mechanik:

MG.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

 • Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej (dobór metod do rodzaju obróbki ręcznej, dobór materiałów do wykonywania elementów maszyn , urządzeń i narzędzi, dobór narzędzi i przyrządów pomiarowych do rodzaju wykonywanych prac ślusarskich, wykonywanie prac z zakresu obróbki ręcznej).
 • Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej (dobór metod obróbki maszynowej do wykonania elementów maszyn i narzędzi, rozróżnianie elementów budowy obrabiarek uniwersalnych, dobór obrabiarki do rodzaju wykonywanych prac ślusarskich, dobór materiały do wykonania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi, dobór narzędzi i przyrządów pomiarowych do rodzaju wykonywanej pracy, wykonywanie prace z zakresu obróbki maszynowej na obrabiarkach konwencjonalnych i numerycznych).
 • Wykonywanie połączeń materiałów(rozróżnianie technik łączenia materiałów, dobór metod łączenia materiałów, rozróżnianie narzędzi i sprzętu do wykonywania połączeń materiałów, przygotowanie materiałów do wykonania ich połączeń, wykonywanie połączeni materiałów, ocena jakości połączeń).
 • Naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (posługiwanie się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń, ocenia stanu technicznego elementów maszyn, urządzeń i narzędzi, dobór części podlegających wymianie, wykonywanie czynności naprawczych elementów maszyn i urządzeń oraz narzędzi, montaż maszyn i urządzenia po naprawie, wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych elementów maszyn i urządzeń, ocenia jakość wykonanej naprawy i konserwacji).

MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

 • Organizowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń (posługiwanie się dokumentacją techniczną procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń, wykonywanie obliczeń wytrzymałościowych części maszyn i urządzeń, sporządzanie rysunków konstrukcyjnych części maszyn i urządzeń, planowanie procesu technologicznego obróbki części maszyn i urządzeń, dobór technik, metod oraz materiałów konstrukcyjnych do wytwarzania części maszyn i urządzeń, dobór rodzajów obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej do wytwarzania części maszyn i urządzeń, sporządzanie dokumentacji technologicznej obróbki i montażu części maszyn i urządzeń, stosowanie programów do komputerowego wspomagania projektowania i tworzenia dokumentacji (AutoCad, Inventor, MTS).
 • Nadzorowanie przebiegu produkcji (kontrolowanie parametrów jakościowych procesów wytwarzania części maszyn i urządzeń, kontrolowanie wydajności procesu produkcji i jakość wyrobów, określanie zakresu terminów przeglądów i napraw maszyn i urządzeń, zarządzanie gospodarką materiałową oraz odpadami, sporządzanie dokumentacji sprawozdawczej produkcji).

Obowiązkowa jest nauka dwóch języków obcych z możliwością podziału klasy na grupy ze względu na stopień zaawansowania:

 • angielski (2h / 2h / 3h /3h)
 • niemiecki (1h / 1h / 1h / 2h)

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym (rozkład dodatkowych godzin w kolejnych klasach):

Nazwa przedmiotu Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV
Matematyka

(zakres rozszerzony)

1 1 1 3
Fizyka

(zakres rozszerzony)

  2 2 4
historia i społeczeństwo

(przedmiot uzupełniający)

  1 1 2

Szkoła współpracuje ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich (możliwość uzyskania uprawnień eksploatacyjnych do 1kV) oraz Tarnowskim Centrum Kształcenia Praktycznego (budynek przyległy do ZSME).

Uczniowie maja możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem, np. kurs podstawowy i zaawansowany programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie.