Regulamin rekrutacji uczniów do pięcioletniego Technikum Nr 4 im. Tadeusza Tertila na rok szkolny 2019/2020

Podstawa prawna

 • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami.
 • Ustawa – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego  do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.
 • Zarządzenie Nr 11/19 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, tj.: czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, branżowej szkoły I stopnia, klasy wstępnej, o której mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe oraz do publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych, na semestr pierwszy klasy I publicznego czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych i publicznej szkoły policealnej na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2019/2020.

Ustalenia ogólne:

§ 1

Rekrutację do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

§ 2

Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna:

 • Podaje do wiadomości kandydatom informacje o warunkach rekrutacji, z uwzględnieniem kryteriów przyjęć,
 • Przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne,
 • Ustala na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego i ogłasza listy kandydatów przyjętych do szkoły,
 • Sporządza protokół postępowania kwalifikacyjnego.

Ustalenia komisji podejmowane są zwykłą większością głosów. Od ustaleń komisji przysługuje odwołanie składane do dyrektora szkoły w terminie trzech dni od daty wywieszenia listy przyjętych.

§ 3

Kandydaci do szkoły składają podanie w sekretariacie młodzieżowym w terminie ustalonym przez kuratora oświaty, o którym mowa w § 6.

Do podania o przyjęcie do szkoły kandydaci załączają:

 • poświadczoną kopię lub oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 • poświadczoną kopię lub oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty
 • 2 fotografie,
 • W przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
 • zaświadczenie/zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów, o których mowa w § 4.

Potwierdzenie woli przyjęcia (przez prawnego opiekuna kandydata lub kandydata pełnoletniego) odbywa się poprzez dostarczenie:

 • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej jeżeli nie został dostarczony wcześniej
 • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty jeżeli nie został dostarczony wcześniej,
 • zaświadczenia lekarskiego (skierowanie na badania wydaje szkoła),
 • karty informacyjnej.

Warunkiem przyjęcia ucznia do klasy pierwszej jest ukończenie szkoły podstawowej i dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Kryteria przyjęć

§ 4

 1. O przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej mogą ubiegać się absolwenci szkoły podstawowej. 
 2. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej pięcioletniego technikum decyduje łączna liczba punktów obliczonych według zasad:
  1. Maksymalna liczba punktów do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych przedmiotów, a także za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej oraz inne osiągnięcia punktów – 200 punktów, w tym:
   • liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej – 100 punktów,
   • liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z czterech przedmiotów punktowanych – języka polskiego, matematyki  i dwóch obowiązkowych przedmiotów wskazanych przez szkolną komisję rekrutacyjną oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – 100 punktów.
  2. Wyniki egzaminu ósmoklasisty, wyrażone w skali procentowej z języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0.35, a z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,3.
  3. Punkty za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, za szczególne osiągnięcia oraz dla kandydatów zwolnionych z egzaminu ósmoklasisty określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.
  4. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadpodstawowej niezależnie od kryteriów ustalonych w postępowaniu rekrutacyjnym. 

§ 5

 1. Punkty za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oblicza się z następujących zajęć edukacyjnych: 
  1. Technikum (wszystkie kierunki za wyjątkiem technika informatyka): język polski, matematyka, język obcy obowiązkowy, fizyka i astronomia.
  2. Technikum, kierunek technik informatyk: język polski, matematyka, język obcy obowiązkowy, informatyka.
 2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 200. Zalecana minimalna liczba punktów kandydata przy przyjęciu do Technikum wynosi 90.
 3. Po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym, w terminie ustalonym przez kuratora oświaty, wywieszona zostanie lista kandydatów przyjętych do szkoły. 
 4. Kandydat umieszczony na liście przyjętych zobowiązany jest w terminie ustalonym przez kuratora oświaty, do potwierdzenia woli podjęcia nauki w szkole i dostarczenia oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Po upływie terminu potwierdzenia woli, zostanie ogłoszona lista kandydatów przyjętych, którzy potwierdzili wolę podjęcia nauki w wybranej szkole, zaś pozostali kandydaci zostaną wykreśleni z listy.
 5. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole oraz odbiór oryginałów dokumentów (oznaczający skreślenie z listy uczniów) może dokonać wyłącznie prawny opiekun kandydata lub kandydat pełnoletni.
 6. Jeżeli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami, przeprowadzi ponowne postępowanie rekrutacyjne, w terminie ustalonym przez kuratora oświaty. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają:
  1. Sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,
  2. Kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,
  3. Kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologicznej-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

§ 6

Terminarz postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego znajduje się w załączniku Nr 1 do zarządzenia Nr 11/19 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r. [Odnośnik do aktualnego harmonogramu]